Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Informacja dla Beneficjentów oraz Wnioskodawców poddziałania 19.2

Informacja dla Beneficjentów oraz Wnioskodawców poddziałania 19.2

Informacja dla Beneficjentów oraz Wnioskodawców poddziałania 19.2

Informujemy Beneficjentów oraz Wnioskodawców poddziałania 19.2, wezwanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do złożenia uzupełnień wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność o możliwości zastosowania przepisu § 25 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz 2023) (dalej rozporządzenie) mówiącego o przywróceniu terminu na wykonanie danej czynności, w przypadku wniesienia prośby w terminie 14 dni od dnia ustąpienia przyczyny uchybienia. Jednocześnie, zgodnie z § 32 ust. 2 ww. rozporządzenia do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepisy § 24 i § 25 stosuje się odpowiednio.