Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór wniosków

Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór wniosków

Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór wniosków

OGŁOSZENIE

naboru wniosków o przyznanie pomocy

Nr 8/2018

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”,

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. na operacje, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia 2.1 LSR tj.: „Zakładanie nowych działalności gospodarczych”.

  • termin składania wniosków: od 01 marca do 23 marca 2018 r.
  • miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, Plac Szkolny 16 a, 62-400 Słupca w godzinach od 8:00 do 15:00;
  • limit dostępnych środków: 1 000 000,00 zł
  • forma wsparcia: premia [ryczałt],
  • minimalne wymagania:

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” będzie wybierać do finansowania wyłącznie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod względem spełniania kryteriów wyboru uzyskały co najmniej 30 punktów.

  • ograniczenia: wysokość
  1. kwota pomocy dla jednego beneficjenta w ramach konkursu wynosi zawsze 50 000,00 zł;
  2. operacje, które mogą zawsze lub potencjalnie oddziaływać szkodliwie na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – nie będą dofinansowane.

Załączniki:

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, Słupca, ul. Plac Szkolny 16a, w dniach: od 01 do 23 marca 2018 r., w godz.: 8:00-15:00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym LSR, wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, formularzy wniosków o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia, formularzy umów o przyznanie pomocy, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR, oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” i na stronie internetowej www.unianadwarcianska.pl

Dodatkowo informacji udzielają:
Iwona Suszka  iwona.suszka@unianadwarcianska.pl

Anita Kubicka biuro@unianadwarcianska.pl

Marta Ślebioda marta.slebioda@unianadwarcianska.pl

Tel. stacjonarny 63 241 00 73

Tel. komórkowy 512 962 200

 

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Wzory wniosków wraz z instrukcjami

Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2023 Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

PROCEDURA w zakresie  przeprowadzania naboru i wyboru wniosków o przyznanie pomocy składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,objętego PROW na lata 2014-2020

wraz z załącznikami [do pobrania poprzez kliknięcie w nazwę załącznika]:

Załącznik nr 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznani e pomocy wskaźnikami.

Załącznik nr 2. Karta wstępnej weryfikacji wniosku.

Załącznik nr 3. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 oraz lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.

Załącznik nr 4. Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa.