Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Współpraca między przedsiębiorcami

INFORMACJA WAŻNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PROJEKTU W ZAKRESIE PODJĘCIA WSPÓŁPRACY

Dofinansowanie jest przyznawane na wspieranie współpracy miedzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim LSR:

 1. W ramach krótkich łańcuchów dostaw,
 2. W zakresie świadczenie usług turystycznych,
 3. W zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, w tym usług turystycznych;

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:

 1. Osobą fizyczną, która:
  a) Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  b) Jest pełnoletnia,
  c) Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo
 2. Osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 3. Jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

 1. Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,
 2.   Zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 6. Zakupu środków transportu –  w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne
 7. Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5, w tym materiałów.

Projekt (operacja) może być realizowana, jeżeli:

 1. Nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych,
 2. Będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 3. Projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,
 4. Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy;
 5. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 PLN,
 6. Operacja będzie realizowana zgodnie z biznesplanem.
 7. Beneficjent wykaże, że:
 • Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub,
 • Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub
 • Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub
 • Prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu.

DO POBRANIA