Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Nabór Nr 1/2016 Kreowanie/Zakładanie/Rozwijanie

Informacja dla beneficjentów – oznaczanie działań informacyjnych i promocyjnych po podpisaniu umowy

Beneficjeci realizujący operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, mają obowiązek oznaczania działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z księgą wizualizacji. Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w załączniku III rozporządzenia 808/2014. W okresie…

Numeracja naboru wniosków

W związku z otrzymaną informacją [pismo nr UM15-6933-UM1510025/15, znak sprawy DOW.52.80.2015 z dnia 03.02.2017r.] informujemy, iż  Samorząd Województwa naborom wniosków z zakresu Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, Podejmowania działalności gospodarczej oraz Rozwijania działalności gospodarczej (przeprowadzonych w dniach 10.10.2016r. – 31.10.2016r.) złożonym do UMWW…

Ogłoszenie wyników naboru wniosków o udzielenie wsparcia Nr 1/2016

Lista operacji zgodnych z LSR – „Zakładanie nowych działalności gospodarczych”, Lista operacji zgodnych z LSR – „Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności gospodarczych”, Lista operacji wybranych do finansowania – „Zakładanie nowych działalności gospodarczych”, Lista operacji wybranych do finansowania – „Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności gospodarczych”, Zgodnie z wytycznymi Urzędu…

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru o udzielenie wsparcia Nr 1/2016

Rejestr złożonych wniosków zgodnych z zakresem tematycznym przedsięwzięcia 2.1 LSR tj.: „Zakładanie nowych działalności gospodarczych”, Rejestr złożonych wniosków zgodnych z zakresem tematycznym przedsięwzięcia 2.2 LSR tj.: „Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności gospodarczych” Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” zaplanowane jest na dzień 18 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia Nr 1/2016

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia Nr 1/2016

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. na:

Procedury w zakresie przeprowadzania naboru i wyboru wniosków o przyznanie pomocy składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Procedury w zakresie  przeprowadzania naboru i wyboru wniosków o przyznanie pomocy składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.