Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

INFORMACJE WAŻNE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM INICJATYW LOKALNYCH

 PROJEKTY GRANTOWE

Kształtowanie i rozwój tożsamości lokalnej poprzez zachowanie i/lub ochronę dziedzictwa historycznego, kulturalnego i przyrodniczego

 3.1. INWESTYCJE SŁUŻĄCE ZACHOWANIU LOKALNEGO DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO OBSZARU
 Wysokość wsparcia (pln) Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)
  5 000 – 20 000  jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%,
pozostałe podmioty 100%

 

 3.2. REALIZACJA INICJATYW ZWIĄZANYCH Z PIELĘGNOWANIEM ORAZ ZACHOWANIEM LOKALNEGO DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO OBSZARU
 Wysokość wsparcia (pln) Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)
  5 000 – 20 000  jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%,
pozostałe podmioty 90%

 

 3.3. DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WZMOCNIENIU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM W ZAKRESIE OCHRONY  ŚRODOWISKA ORAZ WSPIERANIU INICJATYW SŁUŻĄCYCH PRZECIWDZIAŁANIU ZMIANOM KLIMATU, A TAKŻE ZWIĘKSZENIU WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ OBSZARU
 Wysokość wsparcia (pln) Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)
  5 000 – 20 000  jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%,
pozostałe podmioty 90%

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:

 1. Osobą fizyczną, która:
  a) Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  b) Jest pełnoletnia,
  c) Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 2. Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 3. Jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Projekt (operacja) może być realizowana, jeżeli:

 1. Beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (oddziały powiatowe ARiMR); w przypadku, gdy projekt będzie realizowany przez spółkę cywilną – numer identyfikacyjny został nadany jednemu ze wspólników albo spółce,
 2. Nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych,
 3. Będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 4. Projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,
 5. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 5 000 PLN i nie więcej niż 50 000 PLN,
 6. Beneficjent wykaże, że:
 • Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub,
 • Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub
 • Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub
 • Prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu.
Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawane w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:
1. Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,
2. Zakupu robót budowlanych lub usług,
3. Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4. Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5. Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
6. Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt.5, w tym materiałów,
7. Zakupu używanych maszyn lub wyposażenia stanowiących eksponaty.

DO POBRANIA

BROSZURA INFORMACYJNA