Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

O nas

Początki Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” należy upatrywać w roku 2004. Wówczas to w Starostwie Powiatowym w Słupcy zostało podpisane wielostronne porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych działań na rzecz przygotowania, promocji i rozwoju nowego produktu turystycznego w miejscowości Ląd pod nazwą „Słowianie-Piastowie-Cystersi. Ląd nad Wartą Dziedzictwem Kultury Polskiej i Europejskiej”.

Pod koniec 2004 roku, po ogłoszeniu naboru wniosków w ramach Schematu I Pilotażowego Programu Leader + (PPL+) partnerzy postanowili wziąść udział w tym Programie. Schemat I dotyczył przygotowania do Programu, w wyniku czego miał być realizowany Schemat II polegający na faktycznym realizowaniu Programu, podobnie jak to było w starych krajach UE. Beneficjentami Programu mogły być samorządy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich lub ich związki oraz organizacje pozarządowe. Działając w imieniu wszystkich partnerów w końcu 2004 roku Gmina Lądek złożyła wniosek aplikacyjny do Schematu I. W wyniku pozytywnej werfikacji złożony wniosek został przeznaczony do finansowania. Był to impuls do dalszego zacieśniania współpracy pomiędzy partnerami porozumienia. Ważnym momentem w procesie budowania partnerstwa był początek 2006 roku, kiedy to postanowiono sformalizować dotychczasową wzajemną współpracę i nadać jej wymiar instytucjonalny. W marcu 2006 roku odbyło się zebranie 45 osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i samorządowców, którzy postanowili powołać lokalną grupę działania odpowiadajacą wymogom podejścia Leader. Wybrano formę prawną fundacji, która zapewniła równoprawną pozycję osób prawnych i osób fizycznych. W wyniku kontynuacji wcześniejszych działań w dniu 10 kwietnia 2006 r. aktem notarialnym w obecności fundatorów został ustanowiony Statut Fundacji „Unia Nadwarciańska”. Kolejnym krokiem wymaganym przez polskie prawo było dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, co nastąpiło w dniu 14 czerwca 2006 roku.
Na początku 2008 roku w związku z wejściem w życie w dniu 7 marca 2007 r. Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich członkowie partnerstwa podjęli decyzję o zmianie formy prawnej. Większość instytucji i osób, które dotychczas były partnerami Fundacji „Unia Nadwarciańska” zadeklarowały chęć zostania członkami Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.

Wśród pierwszych założycieli Stowarzyszenia były następujące osoby:

1. Michał Brzostowicz
2. Sebastian Górecki
3. Anna Żabińska-Pioterek
4. Grażyna Trawka
5. Anna Suszka
6. Barbara Janiak
7. Wiesław Radniecki
8. Jerzy Kasznia
9. Zenon Klawikowski
10. Mariusz Roga
11. Grażyna Kazuś
12. Dariusz Grzywiński
13. Krzysztof Jasiński
14. Andrzej Kin
15. Ryszard Grześkowiak
16. Artur Filipiak
17. Henryka Mizerska

W dniu 25 czerwca 2008 roku w obecności członków założycieli dokonano uchwalenia Statutu. Nastepnie został złozony wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w Poznaniu. Decyzją IX Wydziału Gospodarczego KRS nastąpił wpis w dniu 1 sierpnia 2008 r. do KRS pod numerem 0000310950. Decyzją Walnego Zebrania Członków preszesem Stowarzyszenia został Pan Andrzej Kin, a na zastępcami ANita Kubicka i Wojciech Lech. Zgodnie ze Statutem opróćz Zarządu organami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Rada oraz Komisja Rewizyjna.
Szczególnym a zarazem ważnym organem jest Rada w skład której wchodzi 16 członków powoływanych z pośród członków Stowarzyszenia. Najważniejszym zadaniem Rady jest wybór operacji, które mają być finansowane w ramach lokalnej startegii rozwoju.
Jesteśmy prężnie działającą organizacją pozarządową, która na początku 2011 roku może poszczycić się już 84 członkami reprezentującymi sektor społeczny i gospodarczy. Zasięgiem obejmujemy pięć gmin wchodzących w skład Powiatu Słupeckiego: gm. Powidz, gm. Strzałkowo, gm. Słupca, gm. Lądek, gm. Zagórów.
Mimo krótkiego okresu funkcjonowania możemy zapisać na swoim koncie wiele ciekawych inicjaty, na które pozyskaliśmy zewnętrzne środki finansowe. Najważniejszą z nich jest wybór Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie oś IV Leader. W wyniku pozytywnej decyzji instytucji finansujacej przyznano naszemu Stowarzyszeniu kwotę dotacji w wysokości 5 273 092,00 zł. W dniu 26 czerwca 2009 roku Prezes Andrzej Kin i Wiceprezes Anita Kubicka odebrali w budynku Urzedu Marszałkowskiego z rąk kierownika Departamentu PROW Urzędu Marka Stawujaka umowę o warunkach i sposobie realizacji LSR. Na podstawie tej umowy Stowarzyszenie uzyskało możliwość realizowania następujących operacji:

a) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 600 000,00 zł,
b) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 600 000,00 zł,
c) Odnowa i rozwój wsi – 2 000 000,00 zł,
d) Wdrażanie projektów współpracy – 106 887,00 zł,
e) Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania – 1 033 241,00 zł.

W ramach dotychczas ogłoszonych konkursów w latach 2009 – 2010 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV Leader działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju rozdysponowaliśmy środki w kwocie 1 623 844,20 zł na następujace działania:
a) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 261 547,50 zł,
b) Odnowa i rozwój wsi – 982 131,39 zł,
c) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 90 000,00 zł
d) Małę projekty – 290 165,31 zł.

W dniu 7 września 2009 roku Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Prezesa Andrzeja Kina dokonała rozstrzygnięcia konkursu na logo Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”. W wyniku obrad Komisji zwycieżcą został Pan Janusz Malinowski z Witkowa, którego projekt najbardziej spodobał się członkom komisji.
Jesteśmy inicjatorami wielu szkoleń skierowanych do mieszkańców i potencjalnych beneficjentów zamieszkujących obszar naszej LGD. OsobyOrganizowaliśmy szkolenia dotyczące m. in. prawidłowego wypełniania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, tzw. Małych projektów, Odnowa i rozwój wsi. Inne zagadnienia poruszane podczas szkoleń dotyczyły: pozyskania dodatkowych źródeł finansowania na rozwój obszarów wiejskich, perspektyw rozwoju turystyki i agroturystyki na obszarach wiejskich, promocji obszarów wiejskich.

Nie spoczywamy na laurach i cały czas poszukujemy innych źródeł finansowania naszych projektów. Udało sie nam pozyskać środki finansowe m. in. z następujących źródeł.
– Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009 – 91 400,00 zł (Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie „Miłość, damy i rycerze”),
– Urząd Marszałkowski WOjewództwa Wielkopolskiego 2009 – 10 000,00 zł (IX Powiatowe Spotkania z Folklorem),
– Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 2010 – 50 000,00 zł (oznakowanie szlaku kajakowego na rzece Warcie),
– Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 2010 – 8 000,00 zł (Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie „Misje, Kościoły i Klasztory”),
– Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2010 – 130 000,00 zł (X Spotkania z folklorem).

Mamy w swoim dorobku także wydanie broszur i publikacji związanych z naszym funkcjonowaniem oraz promocją naszej LGD:
a) wydaliśmy publikację Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” informującej o obszarze działania LGD w wersji polsko-angielskiej, w nakładzie 2 000 sztuk,
b) wydaliśmy książkę pt. „Miłość, damy i rycerze” w nakładzie 1 000 sztuk,
c) wydaliśmy folder pt. „Produkt lokalny” w nakładzie 1 000 sztuk.

W celu ułatwienia kontaktu osobą, które są zainteresowane działalnością naszego stowarzyszenia, uruchomilismy od 2009 roku stronę internetową. Na utworzonej platformie elektronicznej wszyscy zainteresowani znajdą najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania LGD Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”.