Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

O nas

Witamy wszystkich na stronie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” !

LGD SU-N to organizacja, która ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności  oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.

Zasięg Stowarzyszenia to 9 gmin z dwóch powiatów: słupeckiego i gnieźnieńskiego. są to gminy: Słupca, Strzałkowo, Powidz, Zagórów, Ostrowite, m. Słupca, Lądek, Orchowo, Witkowo.

Działamy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywizujemy społeczność lokalną i promujemy obszar oraz wspieramy i upowszechniamy realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Zakładamy realizację przedsięwzięć w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, kultury, edukacji i integracji społeczności.

Misją stowarzyszenia jest propagowanie idei partnerstwa i współdziałania trzech sektorów: gospodarczego, publicznego i społecznego, na obszarze objętym LSR, w celu rozwoju tego obszaru, zachowania walorów, oraz poprawy warunków życia.

LGD prowadzi nieodpłatne doradztwo i szkolenia dla osób zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie.