Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Gmina Słupca

Gmina Słupca położona jest we wschodniej części woj. wielkopolskiego, w całości w dorzeczu rzeki Warty, w zlewni rzeki Meszny. Najważniejszymi jej atutami są przede wszystkim: dogodne położenie komunikacyjne i stosunkowo dobra jakość gruntów rolniczych ( w 62% gleby klas II i IV).

Gmina Słupca jest młodą jednostką administracyjną, powołaną w 1973 roku. W jej skład weszły byłe gromady:
– Słupca
– Cienin Zaborny
– Cienin Kościelny
– Młodojewo

Powierzchnia gminy wynosi 145 km2.
Gmina obejmuje tereny wiejskie, otaczające od wschodu, południa i północy miasto Słupcę, w której znajduje się siedziba władz samorządowych. Jej obszar z zachodu na wschód przecinają szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym – magistrala kolejowa, droga państwowa nr 92 oraz odcinek autostrady A- 2 połączony ze Słupcą.

Według stanu na dzień 7 grudnia 2011 roku gminę zamieszkiwało 9.414 osób.
Gmina ma charakter rolniczy, bowiem 85,7 % jej obszaru zajmują użytki rolne. Lesistość gminy jest niewielka i wynosi 5%. Gmina posiada stosunkowo dobrą infrastrukturę techniczną. Zmeliorowane są wszystkie użytki rolne wymagające melioracji. Zwodociągowanych jest 100% wsi, posiadają one rozwiniętą sieć elektryczną i telekomunikacyjną. Drogi lokalne mają nawierzchnię asfaltową. Dostęp do usytuowanych w Słupcy jednostek instytucji obsługi, stwarza dogodne warunki do prowadzenia różnej działalności gospodarczej.

Do atrakcji turystycznych gminy należą:
* drewniane kościoły parafialne w Kowalewie Opactwie, Koszutach i Młodojewie
* pomnik Bohaterów Września 1939r. w Wilcznej
* pomnik Powstańców Styczniowych w Nowej Wsi
* żółty szlak turystyczny: Słupca-Piotrowice-Mieczownica-Kochowo – Powidz-Skorzęcin
* Jeziora Słupeckie i Powidzkie zasobne w ryby z możliwością wędkowania

Położenie

Gmina położona jest we wschodniej części woj. wielkopolskiego, w całości w dorzeczu rzeki Warty, w zlewni rzeki Meszny. Od wschodu, południa i północy gmina otacza miasto Słupcę.
Administracyjnie gmina należy do powiatu słupeckiego, granicząc z następującymi gminami:
• od północy – z gminami Ostrowite i Powidz
• od wschodu – z gminami Kazimierz Biskupi i Golina
• od południa – z gminą Lądek
• od zachodu – z gminą Strzałkowo
Powierzchnia gminy wynosi 14.493 ha, w tym użytki rolne zajmują 11.477 ha, a tereny leśne i zadrzewione – tylko 676 ha. Na uwagę zasługuje duża powierzchnia wód – 460 ha.
Ogromną większość, bo aż 85,6% powierzchni gminy stanowią tereny będące własnością osób fizycznych. Do Skarbu Państwa należy 13,2% gruntów.
Rzeźba terenu gminy jest urozmaicona dzięki licznym wodom i różnicom w wysokości nad poziomem morza. Północna część gminy wraz z Jeziorem Powidzkim znajduje się w Rynnie Powidzko-Wilczyńskiej, położonej na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej. Teren przyległy do rynny jest bardzo urozmaicony – występują tu liczne pagórki morenowe, wysoczyzny morenowe płaskie oraz pola sandrowe, towarzyszące morenom czołowym zlodowacenia bałtyckiego, stadiału poznańskiego.

Na wschód od Rynny Powidzko-Wilczyńskiej rozciąga się subregion zwany Równiną Kleczewską. Jest to wysoczyzna morenowa płaska, zbudowana z glin i piasków o deniwelacjach 5-10 m. Na równinie tej znajdują się wyspy wysoczyznowe moreny pagórkowatej, których wysokość dochodzi do 155 m n.p.m.
Południowa część gminy położona jest na obszarze Równiny Wrzesińskiej, wykształconej w postaci sandru powidzkiego i sandru towarzyszącemu strefie marginalnej Pagórków Powidzko-Wrzesińskich. Sandry te dzieli dolina rzeki Meszny.