Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia „Unia Nadwarcińska” jest organem wykonawczym Lokalnej Grupy Działania. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu. Prezesa i Wiceprezesów Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków. Szczegółowe zasady wyboru członków Zarządu określa „Regulamin Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Unia Nadwarciańska” uchwalony przez Walne Zebranie Członków. Do najważniejszego zadania Zarządu należy reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu. W zakresie praw i obowiązków majątkowych oświadczenia woli składa Prezes lub Wiceprezes zarządu jednoosobowo bądź Prezes i Wiceprezes łącznie. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności m.in.: zwoływanie Walnego Zebrania Członków, kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej czy też sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia.

Aktualny skład Zarządu Stowarzyszenia „Unia Nadwraciańska na dzień 25 kwietnia 2016 roku:

Prezes –  Anita Herudzińska

Wiceprezes –  Iwona Suszka