Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Podejmowanie działalności gospodarczej

INFORMACJE WAŻNE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dofinansowanie jest przyznawane na zakładanie działalności gospodarczej

 KONKURSY / PROJEKTY PODSTAWOWE
 Wysokość wsparcia (pln) Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)
  50 000  premia [ryczałt]

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:

Osobą fizyczną, która:
a) Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) Jest pełnoletnia,
c) Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR.

Pomoc finansowa przyznawana jest w formie PREMII [ryczałtu] w kwocie 50 000 PLN. Utworzenie minimum jednego miejsca pracy (w tym samozatrudnienie). Utrzymanie firmy i utworzonego miejsca pracy minimum 2 lata od płatności końcowej. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:

  • pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy [tj. 40 tys. zł],
  • druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznaje pomocy i wypłacana jest, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznes planem [tj. 10 tys. zł].

Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy, beneficjent składa w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy. Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy; 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Pomoc na operacje w zakresie zakładania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli:

1. Podmiot ubiegający się jej o przyznanie:
a) Nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
b) W okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – i temu podmiotowi nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie,
c) Ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (oddziały powiatowe ARiMR).

Projekt (operacja) może być realizowana, jeżeli:

1. nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych,
2. będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,
3. projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,
4. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy,

5. operacja będzie realizowana zgodnie z planem.
6. Wnioskodawca wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub,
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować,
c) posiada odpowiednie kwalifikacje,

DO POBRANIA