Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Umowa ramowa

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 00028-6933-UM1510025/15

Załącznik Nr 1 LSR wraz załącznikami w wersji papierowej;

Załącznik Nr 2 Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR;

Załącznik Nr 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR;

Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznani e pomocy wskaźnikami.

Karta wstępnej weryfikacji wniosku.

Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 oraz lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.

Załącznik Nr 4 Regulamin organu decyzyjnego;

Załącznik Nr 5 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów;

Załącznik Nr 6 Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności -pracowników biura LGD;

Wymagania stawiane kandydatom do pracy w biurze LGD

Załącznik Nr 7 Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD;

Załącznik Nr 8 Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych;

Załącznik Nr 9 Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Aneks Nr 1 do Umowy Nr 00028-6933-UM1510025/15 z dnia 17.05.2016 r. wraz z Lokalną Strategią Rozwoju 2016-2023 stanowiącą Załącznik nr 1 do aneksu

Aneks Nr 2 do Umowy Nr 00028-6933-UM-1510025/15 z dnia 17.05.2016 r.

Aneks Nr 3 do Umowy nr 00028-6933-UM1510025/15 z dnia 17.05.2016 r. wraz z Lokalną Strategią Rozwoju 2016-2023 stanowiącą Załącznik nr 1 do aneksu

Aneks Nr 4 do Umowy nr 00028-6933-UM1510025/15 z dnia 17.05.2016 r.

Aneks Nr 5 do Umowy nr 00028-6933-UM1510025/15 z dnia 17.05.2016 r. wraz z Lokalną Strategią Rozwoju 2016-2023 stanowiącą Załącznik nr 1 do aneksu

Aneks Nr 6 do Umowy nr 00028-6933-UM1510025/15, wraz z Lokalną Strategią Rozwoju 2016-2023 stanowiącą Załącznik nr 1 do aneksu

Aneks Nr 7 do Umowy nr 00028-6933-UM1510025/15 z dnia 17.05.2016 r.

Aneks Nr 8 do Umowy nr 00028-6933-UM1510025/15, wraz z Lokalną Strategią Rozwoju 2016-2023 stanowiącą Załącznik nr 1 do aneksu

Aneks Nr 9 do Umowy nr 00028-6933-UM1510025/15, wraz z Lokalną Strategią Rozwoju 2016-2023 stanowiącą Załącznik nr 1 do aneksu

Aneks Nr 10 do Umowy nr 00028-6933-UM1510025/15, wraz z Lokalną Strategią Rozwoju 2016-2023 stanowiącą Załącznik nr 1 do aneksu

Aneks Nr 11 do Umowy nr 00028-6933-UM1510025/15, wraz z Lokalną Strategią Rozwoju 2016-2023 stanowiącą Załącznik nr 1 do aneksu

Aneks Nr 12 do Umowy nr 00028-6933-UM1510025/15, wraz z Lokalną Strategią Rozwoju 2016-2023 stanowiącą Załącznik nr 1 do aneksu

Aneks Nr 13 do Umowy nr 00028-6933-UM1510025/15, wraz z Lokalną Strategią Rozwoju 2016-2023 stanowiącą Załącznik nr 1 do aneksu

Aneks Nr 14 do Umowy nr 00028-6933-UM1510025/15, wraz z Lokalną Strategią Rozwoju 2016-2023 stanowiącą Załącznik nr 1 do aneksu