Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Dnia 20 lutego 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Słupcy odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Zgodnie z § 16 Statutu oraz informacją podaną w zawiadomieniu, w związku z brakiem quorum zebranie rozpoczęto w drugim terminie, tj. o godzinie 14:30.

Podjęta tematyka spotkania poświęcona była sprawozdawczości z działalności Stowarzyszenia za rok 2019. Zaprezentowano zebranym sprawozdania: merytoryczne, finansowe oraz komisji rewizyjnej.

Zgodnie z wnioskiem Członków Komisji Rewizyjnej, która uznała zaprezentowane dokumenty za właściwe i zgodne z celami Stowarzyszenia określonymi w Statucie, jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi za jego działalność w 2019 roku.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszania zakończyła Pani Anita Kubicka – Prezes Stowarzyszenia, dziękując wszystkim za przybycie.

Fotorelacja