Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Ogłoszenie konkursu „Działaj Lokalnie” 2024

Ogłoszenie konkursu „Działaj Lokalnie” 2024

Ogłoszenie konkursu „Działaj Lokalnie” 2024

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” jako Ośrodek Działaj Lokalnie ogłasza nabór wniosków do tegorocznej edycji konkursu Działaj Lokalnie!

W konkursie nie należy składać wersji papierowych wniosku. Data złożenia wniosku jest jednoznaczna z datą złożenia go w generatorze.

[do pobrania] Regulamin Lokalnego Konkursu grantowego DL 2024

GENERATOR SPOŁECZNY – ZŁÓŻ WNIOSEK


W konkursie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które:

 • Odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla społeczności, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu.
 • Zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty.
 • Szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.
 • Zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach.
 • Proponują nowe działania/ nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska
  w prowadzone wcześniej działania.
 • Jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy.
 • Planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu.
 • Gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego.
 • Mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

Program adresowany jest do:

 1. organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 2. zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszeń zwykłych,
 3. oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 4. grup nieformalnych (w tym stowarzyszeń zwykłych niezarejestrowanych, oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 5. grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 19b-19h) forma dofinansowania projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

W ramach konkursu można finansować koszty służące osiągnięciu zakładanych we wniosku celów, między innymi:

 • zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych i innych materiałów, np. do zajęć i warsztatów,
 • wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu,
 • koszty druku, usługi graficzne,
 • koszty przejazdu (np. na spotkania i szkolenia organizowane przez Ośrodek Działaj Lokalnie),
 • zakup elementów wyposażenia,
 • koszty koordynacji i zarządzania projektem,
 • wynagrodzenia specjalistów, honoraria,
 • zakup sprzętu, jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione,

W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące).